POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych przekazujemy Panu/Pani wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Pana/Pani danych w firmie BRAMSEC Home Helena Łukomska.

1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BRAMSEC HOME Helena Łukomska ul. Obywatelska 114/3, 94-104 Łódź, NIP: 729-202-53-86.

Firma BRAMSEC Home Helena Łukomska wyznaczyła osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BRAMSEC Home Helena Łukomska ul. Obywatelska 114/3, 94-104 Łódź z dopiskiem „RODO” lub e-mail: home@bramsec.pl z dopiskiem w temacie „RODO”.

2. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności firmy BRAMSEC HOME Helena Łukomska w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta.

3. Ochrona danych osobowych

 • Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na firmie BRAMSEC Home Helena Łukomska obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, którą może być biuro rachunkowe świadczące usługi na rzecz firmy BRAMSEC Home Helena Łukomska. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy BRAMSEC HOME Helena Łukomska i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z firmą BRAMSEC Home Helena Łukomska i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

5. Czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji w zawartej z BRAMSEC Home Helena Łukomska umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń i dla celów sprawozdawczości finansowej.

6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka plików cookies

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowychowych.